Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

(VERZE 1, PLATNÁ OD 27.4.2022))

 

 

 

1. OBECNÉ INFORMACE

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

 

Správcem osobních údajů je společnost yoursport plus s.r.o. se sídlem na adrese Dyjská 845/4, Čakovice, 196 00 Praha 9, identifikační číslo 04430379, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 247265.

 

Správce lze kontaktovat v jeho sídle na adrese Dyjská 845/4, Čakovice, 196 00 Praha 9, na e-mailové adrese info@yoursport.cz nebo na telefonu +420 603 553 602.

 

2. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

(a) základní identifikační údaje – jméno a příjmení nebo obchodní firma, datum narození (pokud bude uvedeno), adresa a identifikační číslo;

(b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

(c) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;

(d) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách; a

jakékoli další informace zpracovávané v souvislosti s plněním smlouvy či právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

 

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke zpracování osobních údajů správce nepotřebuje Váš souhlas, jejich zpracování totiž umožňují přímo právní předpisy. Právním základem zpracování osobních údajů je (a) plnění smluvních povinností, (b) dodržování zákonných povinností, a (c) ochrana oprávněných zájmů.

 

Poskytování osobních údajů je zákonným a smluvním požadavkem, přičemž v případě neposkytnutí nebude možné uzavřít kupní smlouvu a nakoupit příslušné zboží.

 

Osobní údaje zpracováváme na základě výše uvedených zákonných oprávnění pro následující účely:

 

(a) jednání o uzavření smlouvy o prodeji zboží;

(b) plnění závazků z kupních smluv;

(c) plnění zákonných povinností, které pro správce ze smluvního poměru vyplývají;

(d) plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci a plnění archivačních povinností (například dle zákona o účetnictví);

pro účely uvedené výše pod písm. (a) až (d) zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace, fakturační a transakční údaje a jakékoli informace, které zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy či právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

(e) zajištění vzájemné komunikace;

pro tento účel zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace a jakékoli informace, které zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy či právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

(f) obhajoba našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních (oprávněným zájmem je předcházení vzniku škody na straně správce);

pro tento účel zpracováváme jakékoli informace, které zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy či právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů;

(g) zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem;

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

4. ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje správce získává přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů nebo vzájemné komunikace. Dále správce může získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými správce spolupracuje, a z veřejně dostupných zdrojů.

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, pokud je to nezbytné pro dosažení některého z účelů uvedených výše. Seznam dodavatelů správce se v čase mění a zároveň může být částečně chráněn obchodním tajemstvím, nicméně správce zveřejňuje alespoň kategorie potenciálních příjemců.

 

V rámci své činnosti správce využívá řadu externích subjektů, které pověřuje výkonem některých činností tvořících součást našich služeb, aby zajistil co nejefektivnější fungování. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování Vašich osobních údajů, a to na základě právních předpisů (k tomuto zpracování tedy správce nepotřebuje Váš souhlas). Dodavatelé správce se tak stávají zpracovateli, jsou však oprávněni s Vašimi osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro správce vykonávají. Zejména se jedná o poskytovatele IT služeb, externí účetní, poskytovatelé e-mailových a cloudových služeb, poskytovatel e-shopu apod.

 

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení (viz čl. 3 písm. g) výše) využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz – společnost Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

 

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje mezinárodním organizacím. Správce může některé osobní údaje předávat do zemí mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, a to prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracuje.

 

K takovému předávání dochází pouze v případech, kdy předávání splňuje podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná těmito předpisy, a to na základě:

 

 

(a) vhodných záruk:

(i) závazná podniková pravidla

(ii) standardní smluvní doložky

(b) některé z výjimek pro specifické situace podle příslušných právních předpisů, kdy nelze aplikovat jeden ze dvou shora uvedených bodů.

 

6. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány maximálně po dobu trvání smlouvy a obchodního vztahu mezi správcem a Vámi. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto vztahu, není-li dále stanoveno jinak.

 

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby právních nároků správce v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 10 let od skončení obchodního vztahu mezi správcem a Vámi, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například Vaše osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchovává správce po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchovává správce po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

 

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu trvání smlouvy a obchodního vztahu mezi správcem a Vámi. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto vztahu.

 

7. ZVLÁŠTNÍ PRÁVA

Proti zpracování, které provádíme na základě našich oprávněných zájmů, můžete vznést námitku. Postup pro uplatnění této námitky lze nalézt v článku 8(f) níže.

 

8. VAŠE PRÁVA

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit písemně, emailem nebo telefonické na kontakty uvedené výše v článku 1.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

 

(a) Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

 

Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

 

Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto informačním memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

 

(b) Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

(c) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro níže uvedené účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí nezbytné doby pro zpracováníautomaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem Vaše osobní údaje zpracovávat) a o jejím vyřízení budete detailně informován/a.

 

(d) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů (tedy, aby nedošlo k jejich využívání, ale zároveň, aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak pouze v následujících případech:

 

(i) zpochybníte přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro ověření přesnosti);

(ii) zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz;

(iii) správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

(iv) vznesete námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda oprávněné důvody správce pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.

I v případě, že dojde k omezení zpracování, bude správce nadále moci Vaše osobní údaje zpracovávat v těch případech, kdy to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob.

 

(e) Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 

(f) Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

 

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

(g) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

9. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ

Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. pomocí automatických informačních systémů, webových programů a jiného softwaru.

 

Správce nebude provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

10. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Toto Informační memorandum je vypracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@yoursport.cz nebo na telefonu +420 603 553 602. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese Dyjská 845/4, Čakovice, 196 00 Praha 9.

 

.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení